logo
NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING - för anställda i företag som tillverkar eller bearbetar metallisk tråd samt för leverantörer till trådindustrin
Om NTTF / Stadgar
Stadgar för NORDISK TRÅDTEKNISK FÖRENING

Stadgarna reviderade vid årsmötet den 16 september 2010

§1

Föreningens ändamål

Föreningens uppgift är att mellan medlemmarna öka utbytet i tekniska frågor och stärka den personliga samhörigheten.

§2

Medlemskap

Till medlem i föreningen kan antas person, som är verksam inom nordiskt stål-eller metalltrådsdrageri och trådmanufaktur. Till associerad medlem kan antas person, representerande företag, som tillverkar eller säljer råvaror, förnödenheter, utrustningar och konsulttjänster till sådana dragerier och verk. Om medlem övergår till annan verksamhet avgör styrelsen om fortsatt medlemskap. Medlem, som från sin befattning avgår med pension, kan ansöka om förnyat medlemskap som associerad medlem. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till styrelsen, som beslutar om antagning. Styrelsen kan besluta att anta person, vars medlemskap den anser förmånligt för föreningen. På styrelsens förslag kan förtjänt person väljas till hedersmedlem. Styrelsen kan besluta att i samband med pensionering överföra förtjänt aktiv medlem till ”ständig” medlem.
Ständig medlem behöver ej erlägga medlems-avgift samt äger rätt att deltaga på årsmötes-konferenser utan att betala deltagar-avgiften (enligt beslut på styrelsemöte 2012-11-23, §12)

§3

Avgifter

Inträdesavgiften erläggs omedelbart vid inträdet. Årsavgiften som består av medlemsavgift och årsboksavgift erläggs under verksamhetsåret. Storleken av inträdesavgiften och årsavgiften fastställs av styrelsen. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§4

Utträde

Utträde sker efter skriftlig anmälan till styrelsen. Utträdesanmälan ska vara styrelsen tillhanda före den 1 december det kalenderår, med vars utgång medlemskap ska upphöra.

Uteslutning

Uteslutning av medlem kan verkställas av styrelsen, då skäl därtill föreligger. Medlem, som underlåter att betala årsavgiften i föreskriven ordning, utesluts.

§5

Rösträtt

Rösträtt vid föreningens möten tillkommer varje närvarande medlem, som tillhör ståltrådsdragerier och trådmanufakturverk, och som enligt § 3 erlagt sin inträdes- och årsavgift.

§6

Sammanträden

Årsmöte ska hållas årligen vid tidpunkt, som bestäms av styrelsen. Om skäl föreligger, kan styrelsen kalla föreningen till extra möte. Kallelse till årsmöte och extra möte utsänds till varje medlem minst två veckor före mötesdagen. Till mötena får medlem medta annan person från det företag, i vilket han är anställd. Sådan deltagare erlägger därvid en avgift, som fastställs av styrelsen. Annan utomstående får endast närvara efter inbjudan från styrelsen.

Önskar utomstående, inbjudna mötesdeltagare introducera metoder och varor, som de marknadsför och som kan vara av intresse för föreningens medlemmar, ska vid samma möte minst en konkurrent beredas tillfälle att introducera sin motsvarande metod eller vara. För metod eller vara av nyhetskaraktär kan undantag göras beträffande konkurrentmedverkan.

§7

Årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Mötets stadgeenliga utlysande genom den utsända kallelsen avgörs.
 3. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 4. Föregående årsmötes protokoll uppläses.
 5. Styrelsens berättelse om det gångna året uppläses.
 6. Revisionsberättelsen föredras.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs.
 8. Val av ordförande samt medlemmar och suppleanter i styrelsen i stället för dem, vilka är i tur att avgå.
 9. Val av ordförande samt medlemmar och suppleanter i valberedningen i stället för dem, vilka är i tur att avgå.
 10. Val av revisorer och revisorsuppleant.
 11. Övriga ärenden

§8

Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, vald av årsmötet, samt fem ordinarie ledamöter och två suppleanter, varav minst två ledamöter kommer från Sverige samt minst en ledamot kommer från Finland De två suppleanterna kan komma från antingen Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ordförande ska alltid väljas ur gruppen medlemmar i tråddrageriföretagen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen väljs för en tid av två år på så sätt att ordföranden, två ledamöter och en suppleant väljs ena året och de övriga påföljande år. Avgående styrelsemedlem kan återväljas för ytterligare en mandatperiod. För återval därefter erfordras att tre fjärdedelar av närvarande medlemmar är ense om beslutet .

Associerad medlem är valbar till styrelsen och får där delta i beslut. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför, då minst fyra styrelseledamöter är närvarande. För att styrelsebeslut ska äga giltighet fordras att minst tre ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal vinner den mening, som biträds av ordföranden. Styrelsen kan kalla utomstående till styrelsesammanträde. Dessa får delta i diskussion men ej i beslut.

§9

Styrelsens åliggande

Styrelsen handhar föreningens löpande verksamhet under året samt representerar föreningen. Styrelsen kan utse verksamhetsledare .

Styrelsen ska upprätta verksamhetsberättelse över föregående verksamhetsår och senast den 1 mars varje år överlämna denna till föreningens revisorer.

§10

Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter och två suppleanter. Valberedningen utser inom sig ordförande som är sammankallande. Valberedningen väljs av årsmötet för en tid av två år på så sätt att en ledamot och en suppleant väljs för ena året och de övriga två påföljande år. Valberedningen ska för årsmötet framlägga förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen ska vara enig.

§11

Revisorer

Föreningens verksamhet samt räkenskaper och förvaltning av dess medel ska granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av ett år. Revisorerna ska senast den 15 april varje år till styrelsen lämna berättelse över sin granskning för föregående verksamhetsår, i vilken de till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. En revisorsuppleant väljs för en tid av ett år.

§12

Röstning

Beslut fattas genom öppen röstning. Enkel majoritet är utslagsgivande, såvida ej kvalificerad majoritet är föreskriven i dessa stadgar. Om någon medlem så påfordrar, sker val genom röstning med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där lottning ska fälla utslaget.

§13

Beslutsförhet

Föreningen är beslutsför med det antal medlemmar, som efter stadgeenligt utfärdad kallelse infunnit sig.

§14

Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar ska skriftligen, före den 1 januari, inges till styrelsen, som har att jämte eget yttrande framlägga ändringsförslaget för årsmötet.

Beslut om stadgeändring kan endast fattas på möte, där minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar är om beslutet ense och sådant ärende har angivits i kallelsen.

§15

Fördelning av årsböcker

I årsavgiften ingår en (1) årsbok. Medlemmarna har vid behov möjlighet att från sekreteraren/verksamhetsledaren rekvirera ytterligare någon bok, förutsatt att tillgången på böcker tillåter detta.

§16

Föreningens upplösning

Föreningen upplöses på förslag av enhällig styrelse enligt samma regler, som gäller för stadgeändring, § 14. Om beslut fattas om upplösning, ska föreningens tillgångar användas för tråddrageriteknikens främjande på sätt som då bestäms.